Szkoła Podstawowa im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach

Gąski 19 88-140 Gniewkowo tel. 523512770 gaskiszkola@op.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 85511
  • Do końca roku: 190 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Poniedziałek, 2024-06-24

Imieniny: Danuty, Jana

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa w Gąskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolagaski.szkolnastrona.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Gąskach

88-140 Gniewkowo, Gąski 19

tel. 52 3512770

e-mail: gaskiszkola@op.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mirosław Kowalkowski , e-mail: gaskiszkola@op.pl
Możliwy również kontakt tel. : 52 3512770 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje dotyczące procedury wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej  https://www.rpo.gov.pl/     

 

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły jest możliwość dotarcia przez trzy wejścia bez podjazdów . Wejście główne od ulicy poprzedzone furtką, bez utrudnień, ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2. Do jednego z wejść do szkoły można przejść z parkingu, który jest dostępny dla pracowników i rodziców bez wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  1. Wejście od strony parkingu jest dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.
  2.  W budynku szkoły brak windy i podjazdów na wyższe kondygnacje. Dostęp do wyższych kondygnacji wyłącznie schodami. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem
  4. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.