Szkoła Podstawowa w Gąskach

Gąski 19 88-140 Gniewkowo tel. 523512770 gaskiszkola@op.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 13659
 • Do końca roku: 199 dni
 • Do wakacji: 10 dni

Kalendarium

Wtorek, 2021-06-15

Imieniny: Jolanty, Lotara

Informacje o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów i rodziców

Informacje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gąskach

przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w maju 2021 

 

 

Egzamin trwa 3 dni i składa się z trzech części:‎ 

 • 25.05 (wtorek) 9:00 – egzamin z języka polskiego, ‎trwa 120 minut (u uczniów z dostosowaniami - możliwość przedłużenia do 180 minut)
 • 26.05 (środa) 9:00 – egzamin z matematyki, trwa 100 minut (u uczniów z dostosowaniami - możliwość przedłużenia do 150 minut)
 • 27.05 (czwartek) 9:00 – egzamin z języka angielskiego, trwa 90 minut (u uczniów z dostosowaniami - możliwość przedłużenia do 135 minut)

 

 

 1. W dniach egzaminów należy przyjść do szkoły  o godzinie 8:30. Obowiązuje strój galowy.
 2. Po wejściu do szkoły – przy drzwiach - należy zdezynfekować ręce płynem przygotowanym przez szkołę.
 3. Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce  – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej i tylko w trakcie pisania egzaminu.
 4. Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, np. smartfonów, telefonów, książek, notatek, maskotek itp. Te przedmioty uczeń powinien zostawić w domu.
 5. Na egzamin należy przynieść własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem- niezmazywalny/nieścieralny, na egzamin z matematyki – także linijkę – bez wzorów czy innych informacji mogących posłużyć do unieważnienia egzaminu), legitymację szkolnąbutelkę wody.
 6. Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.
 7. Uczniowie piszą w sali gimnastycznej na parterze. Informacja znajdować się będzie na drzwiach sali egzaminacyjnych. 
 8. Przed wejściem do sali uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem przygotowanym przez szkołę.
 9. Ok. 8:45 zdający wchodzą do sali pojedynczo, otrzymują naklejki z PESELEM i kodem ucznia, a następnie zajmują wylosowane przez członka ZN (zespołu nadzorującego) miejsca.
 10. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych ani korektora czy ołówka.
 11. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora. Nie wolno także wnosić do sali i używać telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. typu smartwatch.
 12. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (9:00). Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.
 13. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o organizacji i przebiegu egzaminu, a w szczególności:

 

 • o przestrzeganiu zasad sanitarnych w czasie egzaminu i po jego zakończeniu,
 • o czasie rozpoczynania i trwania egzaminu,
 • o zasadach zachowania się podczas egzaminu i sposobie korzystania z przyborów (nie wolno sobie pożyczać),
 • o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i zakazie korzystania z nich,
 • o sposobie kodowania zeszytów zadań, kart rozwiązań zadań i kart odpowiedzi,
 • o zasadach kontaktowania się z zespołem nadzorującym,
 • o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi przez uczniów niekorzystających z dostosowań,
 • o sposobie zachowania się po zakończeniu egzaminu.

 

 1. Uczeń może zdjąć maseczkę w trakcie pisania, ale należy zakrywać usta i nos w każdej sytuacji kontaktu zdającego z osobą nadzorującą oraz podczas ewentualnego wyjścia do toalety i po zakończeniu pracy z arkuszem.
 2. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
 3. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu  uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 5. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:

 

 • o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
 • poleca zdającym: sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera: (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi.
 • poleca sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony;
 • poleca sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

 

 1. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym; w takim przypadku otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń wpisuje kod ucznia i numer PESEL oraz umieszcza naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.
 3. W przypadku uczniów  piszących arkusze dostosowane (z wyjątkiem cudzoziemców) oraz w przypadku dyslektyków – w czynnościach związanych z kodowaniem pomagają członkowie zespołu nadzorującego.
 4. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
 5. Czas pracy zdających liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi odpowiednio:
 • w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
 1. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem z czarnym tuszem.
 2. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dysleksją, którzy nie przenoszą ich na kartę odpowiedzi).
 3. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 4. W przypadku niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu przez ucznia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa mu egzamin i  nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.
 5. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, ale nie później niż 15 minut przed końcem egzaminu, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 6. Żaden zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu i nie później niż 15 minut przed zakończeniem egzaminu (w tym przypadku zdający musi czekać do końca egzaminu).
 7. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyslektyków).
 8. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
 • informuje zdających o zakończeniu pracy
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie).
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika, a następnie opuszczenie sali, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu arkuszy egzaminacyjnych.
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może unieważnić egzamin w przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
 • wniesienia i/lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE,
 • zakłócenia przez ucznia przebiegu egzaminu.
 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wyznaczonym prze dyrektora OKE w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia. Wnioski o wgląd przyjmowane są od dnia udostępnienia wyników.

 

Termin ogłoszenia wyników, przekazania wyników i wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 9 lipca 2021 r.

 

Uwaga

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:   1) zdający    2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni      3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.     4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć opiekuńczych w dniu przeprowadzania egzaminu     5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.    Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.